Charakteristika obhospodařovaného území

Středočeský kraj patří svou rozlohou 1,1 mil. ha mezi největší kraje v České republice. Leží v centrální části České kotliny. Sever a východ je rovinatý, jih a jihozápad tvoří vrchoviny. Tomu odpovídá i lesnatost východní a severní části, která dosahuje pouze 18% oproti celkové lesnatosti Středočeského kraje 27% a průměru v ČR 33%. Lesnicky se hospodaří převážně v místech nepříznivých pro zemědělskou činnost. Ze tří čtvrtin jsou lesy ve Středočeském kraji jehličnaté s průměrnou zásobou 221 m3 dřeva na ha.

Vzhledem k hustotě osídlení plní lesy ve Středočeském kraji významně funkci příměstskou a rekreační. Zejména v bezprostředním okolí hlavního města Prahy a ostatních velkých sídel je rekreační využití krajiny enormní a velmi pestré.

Další důležitou funkcí zdejších lesů je ochrana půdy na extrémních stanovištích (prudkých svazích) převážně podél vodních toků Berounky, Vltavy a Sázavy.

Opomenout nelze ani vodoochrannou funkci. Tu plní zejména lesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně (Káraný, Řepínský důl, Želivka, Klíčava, Vrchlice) a lesy v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod (Poděbrady – Sadská).

Podíl lesů v majetku státu ve středních Čechách činí zhruba 45% z celkové výměry lesů. Z toho převážnou část spravují Lesy České republiky, s. p. prostřednictvím svých organizačních jednotek – šesti lesních správ – Nymburk, Mělník, Lužná, Nižbor, Křivoklát a Kácov, které patří do obvodu působnosti Krajského ředitelství Brandýs nad Labem. Dále zde hospodaří přímo řízený lesní závod – Konopiště a Správy toků povodí Ohře, Labe, Vltavy a Berounky.

Z pohledu ochrany přírody jsou v lesích ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro LČR, s. p. územně spadajících pod KŘ Brandýs nad Labem nejvýznamnější CHKO: Křivoklátsko – biosferická rezervace UNESCO, Český kras, Kokořínsko – Máchův kraj, Český ráj, a okrajově zasahující Blaník a Brdy. Zastoupeny jsou tři ptačí oblasti soustavy NATURA 2000: Křivoklátsko, Rožďalovické rybníky, Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady.

Na pozemcích v naší správě jsou vyhlášena dvě smluvně chráněná území – Loučeňské rybníčky a Bilichovské údolí a dvě bezzásahová území – Havrany (Libický luh) a Doutnáč (Český kras). Z maloplošných chráněných území leží v působnosti KŘ Brandýs nad Labem 9 národních přírodních rezervací, 7 národních přírodních památek a přibližně 80 dalších maloplošných chráněných území.

Ročně se vytěží na lesních správách v působnosti krajského ředitelství přibližně 400 tis. m3 dřeva. Obnova lesa probíhá ročně přibližně na 550 ha ploch, z toho zhruba na 100 ha se jedná o přirozenou obnovu (následný porost vyklíčí ze semen původního). Zbylá plocha je osázena sazenicemi lesních dřevin vypěstovanými v lesních školkách. Náklady na pěstební činnost dosahují ročně v průměru cca 100 mil. Kč

Přibližně 775 000,- Kč ročně vynakládají lesní správy v působnosti krajského ředitelství na úklid černých skládek na lesních pozemcích.