Charakteristika lesní správy

Lesní správa Brandýs nad Labem je součástí správního území Oblastního ředitelství severní Čechy LČR, s. p.  Vznikla k 1. 1. 2020. Po organizačních změnách je území lesní správy rozděleno na 13 revírů přímé správy státních lesů.

Lesní správa Brandýs nad Labem se rozkládá na území převážně Středočeského kraje s menšími přesahy do kraje  Libereckého, Ústeckého a na území hlavního města Prahy. Nadmořská výška na území  lesní správy se pohybuje od 153 m n.m. u toku Labe do 507 m n.m. na Vrátenské  hoře severně od Lobče. Katastrální výměra lesní správy je cca 193 000 ha. LS Brandýs nad Labem obhospodařuje téměř 16 000 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa. Území lesní správy tvoří čtyři hospodářské celky – LHC  Mělník, LHC Doksy, LHC Újezd nad Lesy a LHC  Klokočka (část).

 LHC Mělník

Orografické a hydrologické poměry

Jádro území je tvořeno Mělnickou kotlinou a Dolnoiizerskou tabulí. Mělnická kotlina je plochá, erozně denudační sníženina při dolním toku Vltavy a přilehlém úseku Labe se střední výškou 179 m n.m., tvořena převážně písčitými slínovci, zakrytými čtvrtohorními říčními sedimenty. Vyznačuje se reliéfem říčních teras a údolních niv. Dolnojizerská tabule je členitá pahorkatina v povodí Jizery, Košáteckého potoka a dolní Pšovky se střední výškou 236 m n.m., tvořena pískovci i slínovcovými horninami, na nichž vznikly sedimentární stupně s plošinami, rozčleněnými výraznými údolními zářezy.

Dokeská pahorkatina zasahuje na S část území. Má ráz členité pahorkatiny až ploché vrchoviny složené ze silně rozpukaných kvádrových pískovců, případně z písčitých slínovců či vápnitých pískovců.

Vodopisně naleží celé území k povodí Labe, pomoří Severní moře. Druhou největší řekou je Vltava, která tvoři levý přítok Labe.

Geologické a pedologické poměry

Převážná část území LHC Mělník leží v křídovém útvaru. Jsou to tzv. kvádrové pískovce charakteristické pro S část území a jsou tvořeny jílovitými nebo kaolinickými pískovci. Kaolinické pískovce jsou živinami velmi chudé, kdežto slínité pískovce jsou značně bohatší. Z mladších čtvrtohor jsou četné aluviální náplavy řek Vltavy, Labe a Jizery. Tyto půdy jsou písčitohlinité, vytvořené povodňovou hlínou naplavenou při zátopách inundačního území. Jsou hluboké, humózní, s písčitými spodinami.

Na křídových pískovcích se nachází nejchudší půdní typy, ke kterým patří podzoly a podzolované kambizemě, na štěrkopíscích je podzolizace méně výrazná. Naopak na štěrkopíscích dochází k tvorbě půd dosti hlubokých, písčitých až hlinitopísčitých, lehkých, propustných, ale kyselých, chudých na živiny.

 Klimatické poměry

LHC  z části spadá do teplé oblasti A2,  suchá, s mírnou zimou (střední a východní část LHC) a z části do  mírně teplé oblasti B2, mírně suchá, převážně s mírnou zimou.  Průměrné roční srážky v S časti 561 – 642 mm, v J teplejší časti LHC kolísá mezi 468 – 568 mm. Průměrná roční teplota 8-9 °C.

Přírodní lesní oblasti

Lesní porosty v LHC Mělník leží na území tři přírodních lesních oblastí. Severní část přísluší PLO 18 – Severočeská pískovcová plošina a Česky Raj (30% výměry LHC), jižní část PLO 17 – Polabí  (68%) a na západě okrajově zasahuje na území LHC Mělník PLO 9 – Rakovnicko – kladenská pahorkatina (2%).

Zastoupení cílových hospodářských souborů (CHS)

 Nejvyšší zastoupení v LHC má CHS 13 – Přirozená borová stanoviště (49%), následuje CHS 23 – kyselá stanoviště nižších poloh (18%) a CHS 25 – živná stanoviště nižších poloh (13%).  Zastoupení ostatních CHS je méně významné.

Dřevinná skladba lesních porostů

Jehličnany jsou na LHC Mělník zastoupeny cca 63 %, listnáče pak 37%.  Dominantní dřevinou je borovice lesní (zastoupená 51%). Smrk je zastoupen 8%. Z listnáčů je významný podíl dubu zimního (11%), dubu letního (6%),  břízy a buku ( každá dřevina 3%). Ostatní dřeviny mají zastoupení nižší než 3%.

LHC Újezd nad Lesy

LHC Újezd nad Lesy je specifickým územím, které je významně ovlivněno rekreační činností, neboť největší soustředěny lesní celek – Klánovický les je obklopen zástavbou městských časti – Horni Počernice, Běchovice, Šestajovice, Klánovice, Újezd n. L. a Úvaly. Do katastrálního území města Prahy naleží 79 % výměry LHC.

Orografické a hydrologické poměry

Území LHC Újezd nad Lesy nad Lesy leží v nadmořské výšce 180 – 280 m. n. m. Od severu k jihu nadmořská výška roste. Severní část území se nachází v rovinatém území Středolabské tabule. Celé  území naleží do povodí Severního moře. Hlavními povodími jsou zde povodí Labe a Vltavy. Jejich rozvodí víceméně odpovídá tektonickému zlomu mezi křídovými sedimenty a vrstvami svrchního ordoviku.

Klimatické poměry

Převážná část území s lesními porosty je  na hranici teplé a mírně teplé klimatické oblasti.

Přírodní lesní oblasti

 Celé LHC se nachází v PLO č. 17 – Polabí.

Zastoupení cílových hospodářských souborů (CHS)

 Nejvyšší zastoupení v LHC má CHS 25 – živná stanoviště nižších poloh (43%), následuje CHS  27 – oglejená chudá stanoviště nižších a středních poloh (30%) a CHS 23 – kyselá stanoviště nižších poloh (23%). Zastoupení ostatních CHS je méně významné.

Dřevinná skladba lesních porostů

 Dominantní dřevinou je dub letní (39 % plošného podílu), významné zastoupeni má i borovice lesní (29%), smrk ztepilý (10%), modřin evropsky (6%), habr obecný (4%). Ostatní dřeviny jsou zastoupeny menším podílem než 3 %

LHC Doksy

Nachází se v  severní části území lesní správy. Jedná se o rozsáhlý a geomorfologicky nesourodý celek. Vyskytují se zde pískovcové terasy, rokle a skalní výchozy. V dalších částech pak naopak přechází do rovinatější části, kde se vyskytují největší lesní komplexy, na které spadají revír Pankrác a Valdštýn. Okolí je často hojně zemědělsky využíváno. Největší zastoupení na dřevinné skladbě má borovice lesní.

Dalšími dřevinami jsou pak smrk, dub, bříza, olše a buk. Méně je zde zastoupen modřín, habr, lípa, olše a akát. Celé LHC se nachází v přírodní lesní oblasti 18 – Severočeská pískovcová plošina a Česky Raj.  Část území je součástí CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

LHC Klokočka

Jedná s o rozsáhlé převážně rovinaté území  na turónských pískovcích, narušené erozivní činností vody v nadmořské výšce 200 – 300 m. n. m. Klimatické poměry jsou charakterizovány jako mírně teplé se srážkovým úhrnem do 600 mm/rok a průměrnou roční teplotou 8 stupňů C. Největší zastoupení v dřevinné skladbě LHC má borovice  lesní. Dalšími významnými dřevinami jsou  smrk a dub.