Zřícenina hradu Týřov

Lesní správa Křivoklát, k. ú. Karlova Ves

Na území Středočeského kraje v CHKO Křivoklátsko se nachází národní přírodní rezervace Týřov. V srdci této přírodní rezervace se na skále, vysoko nad hladinou řeky Berounky, vypíná zřícenina hradu Týřov.

Jedná se o rozsáhlý autentický pozůstatek jednoho z nejvýznamnějších královských hradů z doby posledních Přemyslovců. Hrad byl založen králem Václavem I. na počátku jeho vlády a první zmínka o něm pochází z roku 1249. Hrad byl kastelového typu, postavený podle importovaného francouzského vzoru. Hrady tohoto typu mají pravidelný půdorys a hradby jsou osazeny větším počtem věží. V době postavení byl tento typ hradu ve střední Evropě ojedinělý a výjimečný a notně předběhl svou dobu. Proto patří Týřov mezi mimořádně hodnotné představitele hradní architektury v ČR i významné památky v rámci evropského prostoru. Byl užíván až do 16. století, kdy byl opuštěn. Pak začal chátrat a pustnout až se z něj stala zřícenina. Přes to všechno si toto místo dokázalo udržet své Genius loci a je stále hojně navštěvováno.

V roce 1958 byl hrad Týřov zapsán na Ústřední seznam kulturních památek a je chráněn jako nemovitá kulturní památka. Zřícenina hradu Týřov není evidována v katastru nemovitostí, ale leží na pozemcích státního podniku Lesy České republiky. Proto také v roce 2014 Lesní správa Křivoklát iniciovala schůzku se zástupci památkové péče Městského úřadu Rakovník a Národního památkového ústavu Praha. Byly projednány možnosti konzervace a zajištění zříceniny, aby nedocházelo k další degradaci a bylo minimalizováno ohrožení návštěvníků.  Následně Lesy České republiky nechaly zpracovat projektovou dokumentaci na záchranné stavební práce.

Záchranné stavební práce byly naplánovány na dvě etapy a svým provedením byly velmi náročné a komplikované. Spočívaly zejména ve zdění středověkých zdí. Lícové vrstvy byly vyzděny z lomového kamene na vápennou maltu. Mezi nimi je volné nevázané zdivo – tzv. emplekton.

Protože se zřícenina nachází v CHKO a národní přírodní rezervaci, platí zde nejvyšší stupeň ochrany velmi významných a chráněných živočichů. Z tohoto důvodu mohl být stavební materiál na stavbu dopravován pouze za příznivých klimatických podmínek po úzké lesní pěšině. 

V první etapě bylo nutné objekt nejdříve staticky zajistit a poté opravit poškozené zdivo pozůstatků obytné věže takzvaného donjonu. Práce byly dokončeny v roce 2016 a Lesy ČR na ni vynaložily více než 4 mil. Kč.

Veškeré práce na záchranném projektu byly financovány z prostředků státního podniku Lesy České republiky, Programu 2020 – Zajištění cílů veřejného zájmu u LČR, s. p. Díky tomu může být významná kulturní památka hrad Týřov i nadále vyhledávaným turistickým cílem pro veřejnost.

Fotografie