Regenerace Národní kulturní památky Kačina – část Obora

V letech 2010 – 2013 Lesy České republiky, s. p., zrealizovali projekt nazvaný„ Regenerace Národní kulturní památky Kačina – část Obora“, který se týkal pozemků určených k plnění funkcí lesa ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Lesy ČR. Pozemky se nacházejí u zámku Kačina na Kutnohorsku ve Středočeském kraji. Lesy ČR vedla snaha obnovit historické struktury místa a provést potřebné krajinářské úpravy.

Na obnově za skoro 23 milionů korun se kromě Lesů ČR podílela také EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Kromě původní krajinářské kompozice má tak dnes lokalita nové aleje, dřeviny, trávníky a cesty pro pěší s hlinitopísčitým povrchem. Staré stromy s velkou kulturní a pěstitelskou hodnotou odborníci ošetřili tak, aby se zlepšila jejich vitalita a stabilita. Další a neméně důležitý přínos projektu představovala podpora biotopu zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů – páchníka hnědého (Osmoderma barnabita), lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus) a kovaříka rezavého (Elater ferrugineus).

 V rámci realizace se v lokalitě podařilo:

  • vybudovat 2 012 metrů nových cest pro pěší
  • vysázet 547 převážně listnatých dřevin
  • založit a regenerovat 1 766 metrů stromořadí
  • ošetřit 745 stromů
  • založit a regenerovat více než 108 hektarů zeleně

Místu je i nadále poskytována řádná péče.  V současné době jsou  udržovány trávníky, mlatové cesty pro pěší a ošetřovány stromy.

Fotografie