Revitalizace tůně „V srdci“,

Lesní správa Nymburk, k. ú. Kluk

Tůň v lesním komplexu nedaleko řeky Labe a Národní přírodní rezervace Libický luh má významný potenciál výskytu širokého spektra obojživelníků typických pro tento biotop. Před zahájením revitalizace proběhl v lokalitě biologický průzkum, který prokázal výskyt čolka horského (Triturus alpestrus), čolka obecného (Triturus vulgaris), skokana štíhlého (Rana dalmatina), skokana hnědého (Rana temporaria) a ropuchy obecné (Bufo bufo). Po vypuštění tůně v rámci revitalizace došlo k přenesení nalezených jedinců na vhodné místo Sokolečské strouhy.

Dále zde byl zaznamenán výskyt ostřic rodu Carex, stolístek (Myriophyllum sp.), hvězdoš (Callitrichum sp.) a pryskyřník lítý (Ranunculus sceleranthus).

Tůň byla před revitalizací příliš zastíněná okolními stromy s vrstvou sedimentu neumožňující kvůli své mocnosti rozvoj litorálního pásma. Díky velmi malému průtoku Sokolečské strouhy, na které se nachází, dosahoval vodní sloupec pouze 10 – 40 cm.

U výtokové části byla vybudována hrázka, která má za úkol udržovat hladinu vody v tůni.  Pod patou hrázky ve výtoku byly svahy a dno toku zpevněné záhozem z lomového kamene. Průměrná vrstva záhozu je 50 cm. Díky těmto opatřením stoupla hladina vody na min. 50 cm a max. 150 cm. Veškerý odtěžený sediment byl z tůně odvezen do blízké terénní deprese.

Do tůně byl po ukončení prací uložen kmen dubu, jako možné místo pro rozmnožování a úkryt obojživelníků. Veškeré práce byly dokončeny v březnu roku 2017, tak, aby se stihla tůň zaplnit vodou, která je pro rozmnožování obojživelníků klíčová.

Fotografie