Revitalizace lokality v Zálesí a obnova malé vodní nádrže

Historicky se na toku Martinického potoka nacházela kaskáda malých vodních děl, která však v minulosti ztratila svoji funkčnost tím, že došlo k jejímu postupnému zazemnění. Lesy ČR proto nechaly zpracovat odborný projekt, na jehož základě byla provedena opatření směřující k záchraně této lokality, významné výskytem zvláště chráněných druhů živočichů, zejména obojživelníků. Patří mezi ně například skokan krátkonohý, skokan zelený, ropucha obecná a čolek horský.

Lesy ČR proto v souladu se zhotoveným odborným projektem celkově obnovily malá vodní díla v této lokalitě. Konkrétně šlo o malou vodní nádrž, u které podnik nechal zrenovovat sypanou hráz, odstranit v průběhu času naplavené sedimenty a vybudovat vypouštěcí objekt včetně bezpečnostního přelivu. Zároveň Lesy ČR obnovily hrazenou tůň s bezpečnostním přelivem, vytvořily další čtyři tůně a mokřad. Na stávajícím toku ještě podnik vybudoval rozdělovací objekt a zajistil revitalizaci obtokového koryta, kterým jsou jednotlivé objekty napájeny.

Za účelem zatraktivnění lokality pro vodní organismy a ptactvo byly v zátopě malé vodní nádrže a tůně s bezpečnostním přelivem umístěny prvky mrtvého dřeva.

Realizací projektu došlo k obnovení malé vodní nádrže s vodní plochou cca 2 100 m² (litorální pásmo tvoří 27 %), vytvoření dalších tůní o souhrnné vodní ploše cca 600 m² a revitalizaci toku v délce 262 metrů. V současné době už celé dílo plně slouží svému účelu – především k zadržení vody v krajině, jako ekostabilizační prvek i protipovodňové opatření.

Projekt podpořila Evropská v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) – oblast podpory 6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny.

Fotografie