Ošetření památných stromů

Lesní správa Lužná, k. ú. Kozojedy

Na přelomu srpna a září roku 2018 zajistily Lesy České republiky, s. p. ošetření čtyř památných stromů. Předmětné stromy se nachází v k. ú. Kozojedy, č. p. 807/1 a jedná se o jednoho zástupce druhu buk lesní (Fagus sylvatica) a tři duby zimní (Quercus petraea).

Samotné ošetření spočívalo v provedení arboristických zásahů, kterým předcházelo dendrologické posouzení, sloužící jako podklad pro vydání souhlasu orgánem ochrany přírody dle § 46 zákona č. 114/1992, Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Projekt je spolufinancován z 60 % Programem péče o krajinu (PPK), jenž je neinvestičním národním programem MŽP. Celkové uznatelné výdaje činily 34 000 Kč bez DPH.

U buku lesního byl proveden přírodě blízký řez a redukce koruny nad hnilobou kmene. Přiměřeně, s ohledem na rozsáhlou hnilobu, byla zakrácena silná boční větev, která svou vahou nadměrně zatěžovala korunu. Zásahem se výrazně prodloužila životnost stromu, který slouží jako biotop pro mnohé organismy.

U dubů zimních byl proveden zdravotní řez a odstraněny suché větve. Stabilní suché větve či části větví byly zachovány. U jednoho jedince byla provedená také redukce vykloněné části koruny nad lesní stezkou. Zamezilo se tak riziku pádu suchých větví a byla zvýšena bezpečnost návštěvníků lesa.

Veškerá dřevní hmota byla po provedených zásazích ponechána k přirozenému rozpadu pod ošetřenými stromy. Poslouží tak jako prostředí pro vývoj saproxylického (vázaného na mrtvé dřevo) hmyzu a jiných organismů.

Fotografie