Revitalizace Hvězdice lipových alejí u hájovny Březovice

Základ hvězdice osmi lipových alejí, které tvoří významnou historickou vegetační úpravu centrální části lokality „Valdštejnsko“, v k.ú. Březovice pod Bezdězem byl položen ve 20 letech 18 století za panství Františka Arnošta z Valdštejna. V té době byly aleje součástí širší zahradní úpravy celého areálu zahrnujícího budovy a sochařské výzdoby, v současnosti prohlášeného za kulturní památku. Lokalita je veřejnosti známa zejména díky dvěma historickým sochám granátníků, kterým vandalové v roce 2016 urazili hlavy.

Jedná se o jedinou ucelenou plochu listnatých dřevin v komplexu borových porostů a tím velmi významnou součást skladebných prvků Územního systému ekologické stability (ÚSES), které se zde nacházejí. Lesy ČR nechaly zpracovat projekt revitalizace zahrnující výsadbu dřevin a stabilizaci stromového inventáře za pomoci arboristických zásahů. Cílem bylo eliminovat riziko rozpadu části jedinců a nevratného poškození biotopu živočichů na ně vázaných. Záměr byl v době přípravy projektové dokumentace průběžně konzultován s pracovníky Agentury ochrany přírody, pracovníky Magistrátu města Mladá Boleslav, oddělení ochrany přírody a památkové péče a ostatními dotčenými orgány státní správy a samosprávy. Součástí projektové přípravy byl také stavebně historický, biologický a dendrologický průzkum.

Projekt je z 80 % spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí. Celkové vynaložené prostředky činí cca 800 tis. Kč.

Samotná realizace projektu dle projektové dokumentace byla odstartována v měsíci září roku 2016. Z dochovaného inventáře 83 kusů stromů bylo u 61 kusů stromů provedeno arboristické pěstební opatření, jako je například obvodová redukce, zdravotní a sesazovací řez. Pokáceno bylo 22 stromů, přičemž kácení proběhlo šetrným způsobem do volného prostoru mimo linie stromořadí. Jednalo se o stromy v havarijním stavu, kde jakékoliv ošetření nebylo možné nebo postrádalo smysl. Pařezy, které by překážely novým výsadbám byly vyfrézovány. Likvidace klestu byla provedena štěpkováním.  Prázdná místa v rozpadlých částech alejí byla doplněna výsadbou nových geograficky původních a stanovištně vhodných výpěstků lípy srdčité (Tilia cordata) o obvodu kmene 14–16 cm v celkovém počtu 60 kusů.

Ve fázi dokončovací a rozvojové péče, která bude trvat do podzimu 2019, se plejí a zalévají výsadbové mísy, ze sazenic jsou odstraňovány nežádoucí výmladky a v případě potřeby se opravuje kotvení sazenic. Dále je kontrolován stav dynamických vazeb a ošetřených stromů. Lesní správa Mělník také zajišťuje pravidelné kosení travního porostu v prostoru pod alejovými stromy.

Fotografie